Go to content Go to navigation Go to search

I. 23 en 24 Arioon · 5363 dagen geleden by Ad van den Ende

23. Περίανδρος δὲ ἦν Κυψέλου παῖς
Periandros was van Kypselos een zoon
οὗτος ὁ τῷ Θρασυβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας·
hij die aan Thrasyboulos het orakel had meegedeeld.
ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίανδρος Κορίνθου·
Periandros was tiran van Corinthe.
τῷ δὴ λέγουσι Κορίνθιοι
Over hem vertellen de Corinthiërs
(ὁμολογέουσι δέ σφι Λέσβιοι)
(en de Lesbiërs zijn het met hen eens)
ἐν τῷ βίῳ θῶμα μέγιστον παραστῆναι,
dat zich in zijn leven een zeer groot wonder heeft voorgedaan:

Ἀρίονα τὸν Μηθυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος
dat Arioon uit Methymna op een dolfijn
ἐξενειχθέντα ἐπὶ Ταίναρον,
aan land gebracht zou zijn bij Tainaron;
ἐόντα κιθαρῳδὸν
hij was een citerzanger,
τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύτερον,
van de toen levenden deed hij voor niemand onder,
καὶ διθύραμβον πρῶτον
en hij heeft de eerste dithyrambe
ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν
(van de mensen van wie wij het weten)
ποιήσαντά τε καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ.
gecomponeerd en bekend gemaakt en uitgevoerd in Corinthe.

24. τοῦτον τὸν Ἀρίονα λέγουσι,
Van die Arioon vertellen ze dat hij
τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου διατρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ
de meeste tijd doorbracht bij Periandros
ἐπιθυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλίην τε καὶ Σικελίην,
maar eens verlangde te varen naar Italië en Sicilië;
ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα
en dat hij, na veel geld verdiend te hebben
θελῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρινθον ἀπικέσθαι.
terug wilde varen naar Corinthe.

ὁρμᾶσθαι μέν νυν ἐκ Τάραντος,
Hij maakte zich klaar om weg te gaan uit Corinthe
πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινθίοισι
en, niemand meer vertrouwend dan Corinthiërs,
μισθώσασθαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινθίων.
huurde hij een schip met Corinthische bemanning.

τοὺς δὲ ἐν τῷ πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν
Maar op volle zee smeedden zij het plan
τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντας ἔχειν τὰ χρήματα.
Arioon overboord te gooien en zijn geld te pakken.
τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσθαι,
Toen hij daar lucht van kreeg smeekte hij,
χρήματα μὲν σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον.
terwijl hij hun zijn geld aanbood, zijn leven te sparen.

οὔκων δὴ πείθειν αὐτὸν τούτοισι,
Hij kon hen echter niet vermurwen,
ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορθμέας ἢ αὐτὸν διαχρᾶσθαί μιν,
maar de zeelui bevalen hem óf zich te doden,
ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ,
zodat hij een graf op het land zou krijgen,
ἢ ἐκπηδᾶν ἐς τὴν θάλασσαν τὴν ταχίστην·
óf in zee te springen, zo snel mogelijk.

ἀπειληθέντα δὴ τὸν Ἀρίονα ἐς ἀπορίην
Arioon, tot wanhoop gedreven,
παραιτήσασθαι, ἐπειδή σφι οὕτω δοκέοι,
smeekte hen, omdat zij vastbesloten waren,
περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ
hem toe te staan in vol ornaat,
στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι ἀεῖσαι·
staande op de roeibanken, te zingen.
ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο
Na gezongen te hebben, beloofde hij,
ἑωυτὸν κατεργάσασθαι.
zou hij zich doden.

καὶ τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν
En zij verheugden zich er op
εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι
dat zij zouden horen
τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ,
een lied van de beste (zanger) onder de mensen,
ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης
en ze trokken zich terug van de achtersteven
ἐς μέσην νέα.
naar het midden van het schip.

τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν
Hij bekleedde zich met heel zijn zangerscostuum,
καὶ λαβόντα τὴν κιθάρην,
en nam zijn citer ,
στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι
en staande op het achterdek
διεξελθεῖν νόμον τὸν ὄρθιον,
zong hij het hele cultische lied (voor Apollo),
τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥῖψαί μιν ἐς τὴν θάλασσαν ἑωυτὸν
en na beëindiging van dit lied wierp hij zich in zee
ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ.
zoals hij er bij stond, met alles wat hij droeg.

καὶ τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινθον,
Zij voeren verder naar Corinthe,
τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι ὑπολαβόντα
maar ze zeggen dat een dolfijn hem opgenomen heeft
ἐξενεῖκαι ἐπὶ Ταίναρον.
en aan land gebracht heeft bij Tainaron.
ἀποβάντα δέ αὐτὸν χωρέειν ἐς Κόρινθον
En dat hij er af gestapt is en naar Corinthe is gelopen
σὺν τῇ σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον
met heel zijn zangers-outfit, en, daar aangekomen,
ἀπηγέεσθαι πᾶν τὸ γεγονός.
heel het gebeurde uit de doeken heeft gedaan.

Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης
Periandros heeft, uit ongeloof,
Ἀρίονα μὲν ἐν φυλακῇ ἔχειν
Arioon in verzekerde bewaring gesteld,
οὐδαμῇ μετιέντα, ἀνακῶς δὲ ἔχειν τῶν πορθμέων.
en liet niemand toe; hij keek uit naar de zeelui.
ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς,
Toen zij waren aangekomen
κληθέντας ἱστορέεσθαι εἴ τι λέγοιεν περὶ Ἀρίονος.
ontbood hij ze en vroeg of ze iets konden vertellen over Arioon.

φαμένων δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην
Toen zij vertelden dat hij veilig en wel in Italië was,
καί μιν εὖ πρήσσοντα
en dat zij hem in blakende welstand
λίποιεν ἐν Τάραντι,
hadden achtergelaten in Taranton,
ἐπιφανῆναί σφι τὸν Ἀρίονα
verscheen voor hen Arioon,
ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε·
zo gekleed als hij overboord was gesprongen.
καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας
En zij waren zo overdonderd
οὐκ ἔχειν
dat ze niet in staat waren,
ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσθαι.
toen ze ondervraagd werden, nog te ontkennen.

ταῦτα μέν νυν Κορίνθιοί τε καὶ Λέσβιοι λέγουσι,
Dat nu vertellen zowel de Corinthiërs als de Lesbiërs;
καὶ Ἀρίονος ἐστὶ ἀνάθημα χάλκεον οὐ μέγα
en van Arioon is er een bronzen wijgeschenk, niet groot,
ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπὲων ἄνθρωπος.
bij Tainaron, een op een dolfijn gezeten man.

Terug

reageer