Go to content Go to navigation Go to search

De geboorte van Jezus · 5320 dagen geleden by Ad van den Ende

Lucas (2,1-21)
II. factum est autem in diebus illis
Het is gebeurd in die dagen
exiit edictum a Caesare Augusto
(dat er) een bevel is uitgegaan van keizer Augustus
ut describeretur universus orbis
dat de hele aarde ingeschreven zou worden.

[2] haec descriptio prima facta est
Deze eerste inschrijving is gedaan
praeside Syriae Cyrino
toen Quirinius stadhouder van Syrië was.

[3] et ibant omnes ut profiterentur
En allen gingen om zich te laten inschrijven,
singuli in suam civitatem
ieder naar zijn eigen stad.
[4] ascendit autem et Ioseph a Galilaea
Ook Jozef begaf zich op weg; uit Galilea
de civitate Nazareth in Iudaeam
uit de stad Nazareth naar Judea,
civitatem David quae vocatur Bethleem
de stad van David die Bethlehem heet,
eo quod esset de domo et familia David
omdat hij uit het huis en de familie van David was,
[5] ut profiteretur cum Maria
om zich te laten inschrijven met Maria,
desponsata sibi uxore praegnate
die met hem verloofd was, die zwanger was.

[6] factum est autem cum essent ibi
Het is gebeurd dat, toen zij daar waren,
impleti sunt dies ut pareret
de dagen vervuld waren dat zij zou baren.
[7] et peperit filium suum primogenitum
En zij baarde haar eerstgeboren zoon
et pannis eum involvit
en wikkelde hem in doeken,
et reclinavit eum in praesepio
en legde hem neer in een kribbe,
quia non erat eis locus in diversorio
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

[8] et pastores erant in regione eadem
En er waren herders in diezelfde streek,
vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum
die wakker waren en gedurende de nacht waakten over hun kudde.

[9] et ecce angelus Domini stetit iuxta illos
En zie, een engel van de Heer kwam bij hen staan
et claritas Dei circumfulsit illos
en de glorie van God omstraalde hen,
et timuerunt timore magno
en zij waren bang, heel bang.

[10] et dixit illis angelus nolite timere
En de engel zei hun: ‘Je hoeft niet bang te zijn.
ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum
Want zie, ik verkondig u een grote vreugde,
quod erit omni populo
die voor heel het volk zal zijn.
[11] quia natus est vobis hodie salvator
Want jullie is heden een Redder geboren,
qui est Christus Dominus in civitate David
die de Gezalfde Heer is, in de stad van David.

[12] et hoc vobis signum
En dit zal voor jullie een teken zijn:
invenietis infantem pannis involutum
jullie zullen een baby vinden, in doeken gewikkeld,
et positum in praesepio
en neergelegd in een kribbe.’
[13] et subito facta est cum angelo
En plotseling was er met de engel
multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium
een menigte van een hemels leger die God prees en zei:
[14] gloria in altissimis Deo
‘Glorie zij God in de hoogste hemel
et in terra pax in hominibus bonae voluntatis
en op aarde vrede voor de mensen van goede wil!’

[15] et factum est
En het gebeurde dat,
ut discesserunt ab eis angeli in caelum
zodra de engelen van hen weg waren gegaan naar de hemel,
pastores loquebantur ad invicem
(dat) de herders tegen elkaar zeiden:
transeamus usque Bethleem
‘Laten we naar Betlehem gaan,
et videamus hoc verbum quod factum est
en laten we zien wat er (volgens) dit woord gebeurd is,
quod fecit Dominus et ostendit nobis
wat de Heer gedaan heeft en ons heeft aangetoond.’

[16] et venerunt festinantes
En zij gingen haastig op weg
et invenerunt Mariam et Ioseph
en vonden Maria en Jozef,
et infantem positum in praesepio
en de baby, neergelegd in een kribbe.

[17] videntes autem cognoverunt de verbo
Toen ze (dit) zagen begrepen ze het woord
quod dictum erat illis de puero hoc
dat hun gezegd was over deze jongen,
[18] et omnes qui audierunt mirati sunt
en allen, die het hoorden, verwonderden zich
et de his quae dicta erant a pastoribus ad ipsos
ook over die dingen die hun gezegd waren door de herders.

[19] Maria autem conservabat omnia verba haec
Maar Maria bewaarde al deze woorden
conferens in corde suo
en overdacht ze in haar hart.

[20] et reversi sunt pastores
En de herders zijn teruggekeerd,
glorificantes et laudantes Deum
tewijl ze God verheerlijkten en loofden
in omnibus quae audierant et viderant
om alles wat ze gehoord en gezien hadden
sicut dictum est ad illos
zoals het hun gezegd was.

[21] et postquam consummati sunt dies octo
En nadat de acht dagen verlopen waren
ut circumcideretur
voor hij besneden zou worden
vocatum est nomen eius Iesus
heeft men hem de naam Jezus gegeven,
quod vocatum est ab angelo
die genoemd is door de engel
priusquam in utero conciperetur
voordat hij in de schoot ontvangen zou worden.

Volgende
Terug

reageer