Go to content Go to navigation Go to search

Oorlog met de Perzen · 5146 dagen geleden by Ad van den Ende

[3.3.1] τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν
Toen dat gezegd was stonden ze op
καὶ ἀπελθόντες κατέκαιον τὰς ἁμάξας
en na te zijn weggegaan verbrandden zij de karren
καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν
en de tenten, en van de overbodige dingen,
ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις,
wat iemand maar nodig had, gaven ze aan elkaar,
τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐῤῥίπτουν.
en de andere dingen gooiden ze in het vuur.
ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο.
Na dat gedaan te hebben ontbeten ze.

ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθραδάτης
Terwijl ze ontbijten komt Mithradates
σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα,
met ongeveer driehonderd ruiters,
καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς
en na de generaals geroepen te hebben
εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε.
op gehoorsafstand zegt hij het volgende:

[3.3.2] —ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες,
‘Ik, mannen Grieken,
καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν,
was zowel trouw aan Kyros,
ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε,
zoals jullie weten,
καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους˙
als dat ik nu jullie welgezind ben.

καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων.
En hier ben ik in grote angst levend.
εἰ οὖν ὁρᾐην
Als ik dus zou zien
ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους,
dat u iets reddends van plan bent
ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς
zou ik naar u toe komen
καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων.
met al mijn dienaren bij me.
λέξατε οὖν πρός με τί ἐν νῷ ἔχετε
Zeg mij dus wat jullie in je hoofd hebben
ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν
mij, als een vriend en goedgezinde
καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν
en willende samen met u
τὸν στόλον ποιεῖσθαι.
de tocht maken.

[3.3.3] βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς
Nadat de generaals overlegd hadden
ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε˙
leek het hun goed toe het volgende te antoorden.
καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος˙
En Cheirisofos zei:
—ἡμῖν δοκεῖ,
‘Het schijnt ons goed toe,
εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε,
als men ons toestaat naar huis terug te keren,
διαπορεύεσθαι τὴν χώραν
door het land te trekken
ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα˙
met zo weinig mogelijk schade;
ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ,
maar als iemand ons van de tocht af zou houden
διαπολεμεῖν τούτῳ
(schijnt het ons goed toe) aldoor met hem te vechten,
ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα.
zo krachtig als mogelijk is.’

[3.3.4] ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθραδάτης διδάσκειν
Daarna probeerde Mithradates uit te leggen
ὡς ἄπορον εἴη
dat het moeilijk zou zijn
βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι.
tegen de wil van de koning gered te worden.

ἔνθα δὴ ἐγιγνώσκετο
Op dat moment zag men in
ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη˙
dat hij als spion gezonden was
καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων
want ook een van de verwanten van Tissafernes
παρηκολουθήκει πίστεως ἕνεκα.
ging (met hem) mee voor de zekerheid.

[3.3.5] καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς
En daarop scheen het de generaals
βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι
beter toe tot de slotsom te komen
τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι
dat de oorlog onverzoenlijk zou zijn
ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν˙
zo lang ze in vijandig gebied waren.

‘Wanneer het leger de riνier de Zapatas is ονergestοken, verschijnt ρlοtseling Μithradates ορnieuw en naderbij gekomen geeft hij de zijnen beνel tot schieten. Verjagen en achtervolgen νan de vijand misiukken grοtendeels door een tekοrt aan ruiters en slingeraars. Vοοr het slingeren melden zich na ορrοeρ 200 Rhοdiers aan; het aantal paarden bedraagt νοοralsnοg slechts 50.’ (Ten Veldhuys)

Volgende
Terug

reageer