Go to content Go to navigation Go to search

Een groot feest · 5078 dagen geleden by Ad van den Ende

[4.8.22] ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς
Vandaar marcheerden ze twee dagmarsen,
παρασάγγας ἑπτά, καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν
zeven uren gaans, en ze kwamen bij de zee,
εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα
bij de stad Trapezoes, een Griekse stad,
οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ,
gelegen bij de Zwarte Zee,
Σινωπέων ἀποικίαν,
een kolonie van de Sinopiërs,
ἐν τῇ Κόλχων χώρᾳ.
in het gebied van de Kolchiërs.

ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα
Daar bleven ze ongeveer dertig dagen
ἐν ταῖς τῶν Κόλχων κώμαις
in de dorpen van de Kolchiërs.

[4.8.23] κἀντεῦθεν ὁρμώμενοι
En vandaar vertrekkend
ἐλῄζοντο τὴν Κολχίδα.
plunderden zij Kolchis.

ἀγορὰν δὲ παρεῖχον
Maar zij gaven gelegenheid om inkopen te doen
τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι,
in het legerkamp, de inwoners van Trapezoes,
καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς Ἕλληνας
en ze boden gastvrijheid aan de Grieken,
καὶ ξένια ἔδοσαν βοῦς
en als gastgeschenken gaven ze runderen
καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον.
en gerst en wijn.

[4.8.24] συνδιεπράττοντο δὲ καὶ
Ze onderhandelden ook (met hen)
ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων
voor de naburige Kolchiërs,
τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οἰκούντων,
het meest voor hen die in de vlakte woonden,
καὶ ξένια καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἦλθον βόες.
en als gastgeschenken kwamen ook van hen runderen.

[4.8.25] μετὰ δὲ τοῦτο τὴν θυσίαν
Daarna bereidden ze het offer voor
ἣν ηὔξαντο παρεσκευάζοντο
dat ze (aan de goden) beloofd hadden.
ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες
Er kwamen voor hen genoeg runderen
ἀποθῦσαι τῷ Διὶ τῷ σωτῆρι
om te offeren aan Zeus de redder
καὶ τῷ Ἡρακλεῖ ἡγεμόσυνα
en aan Herakles de goede gids
καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς
en aan de andere goden
ἃ ηὔξαντο.
wat ze beloofd hadden.

ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν
Ze hielden ook een sportwedstrijd
ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν.
op de berg waar ze kampeerden.

εἵλοντο δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην,
Ze kozen Drakontios, een Spartaan,
ὃς ἔφυγε παῖς ὢν οἴκοθεν,
(die vluchtte, een jongen zijnde, van huis,
παῖδα ἄκων κατακανὼν
een jongen, ongewild, gedood hebbend,
ξυήλῃ πατάξας,
hem met een sabel geslagen hebbend,)
δρόμου τ᾽ ἐπιμεληθῆναι
om voor een renbaan te zorgen
καὶ τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι.
en de wedstrijd te leiden.

[4.8.26] ἐπειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο,
Toen het offeren gedaan was
τὰ δέρματα παρέδοσαν τῷ Δρακοντίῳ,
gaven ze de huiden aan Drakontios
καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον
en vroegen ze hem aan te wijzen
ὅπου τὸν δρόμον πεποιηκὼς εἴη.
waar de hardloopwedstrijd gehouden zou worden.

ὁ δὲ δείξας
Nadat hij aangewezen had
οὗπερ ἑστηκότες ἐτύγχανον
(de plaats) waar ze toevallig stonden,
—οὗτος ὁ λόφος, ἔφη, κάλλιστος τρέχειν
zei hij: ‘Deze heuvel is zeer geschikt om te lopen
ὅπου ἄν τις βούληται.
waar iemand dat maar wil.’

—πῶς οὖν, ἔφασαν,
‘Maar hoe’, zeiden ze,
δυνήσονται παλαίειν
zullen ze kunnen worstelen
ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως;
op zo’n harde en dichbegroeide (grond)?’

ὁ δ᾽ εἶπε
Maar hij zei:
—μᾶλλόν τι ἀνιάσεται ὁ καταπεσών.
‘Des te meer pijn zal hij hebben, die zal vallen.’

[4.8.27] ἠγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον
Jongens streden een wedstrijd op de renbaan,
τῶν αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι,
de meesten (waren) van de krijgsgevangenen,
δόλιχον δὲ Κρῆτες πλείους ἢ ἑξήκοντα ἔθεον,
de lange afstand liepen meer dan zestig Kretenzers,
πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι,
anderen (deden aan) worstelen, boksen en alkrachtsport,
καὶ καλὴ θέα ἐγένετο
en het was een mooi schouwspel.

πολλοὶ γὰρ κατέβησαν
Want velen daalden (in het strijdperk) af,
καὶ ἅτε θεωμένων τῶν ἑταίρων
en omdat er vrienden toekeken
πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο.
was er veel wedijver.

[4.8.28] ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι
Er renden ook paarden,
καὶ ἔδει αὐτοὺς
en die moesten,
κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας
na de helling afgedraafd te zijn,
ἐν τῇ θαλάττῃ ἀποστρέψαντας
en in de zee omgekeerd te zijn,
πάλιν πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν.
weer naar het altaar rennen.

καὶ κάτω μὲν οἱ πολλοὶ ἐκαλινδοῦντο
En omlaag gingen de meesten over de kop;
ἄνω δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον, μόλις
maar omhoog tegen de zeer steile weg, heel moeizaam,
βάδην ἐπορεύοντο οἱ ἵπποι
gingen de paarden stapvoets.

ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως
Er waren daar veel geschreeuw en gelach,
καὶ παρακέλευσις ἐγίγνετο.
en (veel) aanmoedigingen

Volgende
Terug