Go to content Go to navigation Go to search

Kyros maakt het reisdoel bekend. · 5670 dagen geleden by Ad van den Ende

‘Van Tarsus trekt het leger nααr de hανenstαd Issus, waar zich de Egyptische vlootvoogd Tamós met 60 scheρen uit de wateren bij Μilete ααnsluit. Ορ deze scheρen beνindt zich οοk de Sραrtααn Chirisορhus met 600 hορlieten. Ναdαt nog 400 griekse huurlingen ναη Αbrοkοmαs (c. 3, § 20) de zijde ναη Cyrus hebben gekοzen, ραsseert het leger zοnder de verwachte tegenstαnd de z.g. „Syrische Poort”, vestingwerken, waarvan de muren tot ααn de zee reikten ; de schepen waren bedοeld οm hier zο nοdig trοeρen te dοen lαnden. Να een tientαl dαgmαrsen bereikt Cyτus het paleis ναη de bestuurder ναη Syrie, verwoest dit en trekt νοοrt in de richting ναη de Εuρhrααt.’ (Ten Veldhuys)

[1.4.11] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς
Vandaar trok hij drie dagmarsen verder,
παρασάγγας πεντεκαίδεκα
vijftien uur gaans,
ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν,
naar de rivier de Eufraat,
ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων·
die vier stadiën 1 breed is.

καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο
Daar wordt een stad bewoond,
μεγάλη καὶ εὐδαίμων
groot en welvarend,
Θάψακος ὄνομα.
die Thapsakos heet.

ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε.
Daar bleef hij vijf dagen.
καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων
en Kyros, ontbiedend de aanvoerders van de Grieken,
ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο 2
vertelde hun dat de tocht zou gaan
πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα·
naar de grote koning, naar Babylon.
καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις
En hij beveekt hen dat te zeggen aan de soldaten
καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι.
en hen te overreden hem te volgen.

1. Meer dan 500 meter
2. ἔσομαι = fut. van ἔιμι

[1.4.12] οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν
Zij riepen een vergadering bij elkaar
ἀπήγγελλον ταῦτα·
en deelden hun dat mee.
οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον 1 τοῖς στρατηγοῖς,
Maar de soldaten werden woedend op hun aanvoerders,
καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας 2 κρύπτειν,
en zeiden dat zij dat al lang wisten
κρύπτειν,
en (voor hen) verborgen hielden,
καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι,
en zij zeiden niet te gaan,
ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ,
als niet iemand hun geld zou geven,
ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου
zoals aan degenen die eerder met Kyros
ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου,
opgetrokken waren naar de vader van Kyros,
καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων,
en dat nog wel terwijl ze niet op strijd afgingen
ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον.
maar omdat zijn vader Kyros riep.

1. χαλέπαινω = boos zijn op
2. οἰδα = weten

[1.4.13] ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον·
Dat berichtten de aanvoerder aan Kyros.
ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν
Deze beloofde aan iedere man te geven
πέντε ἀργυρίου μνᾶς, 1
vijf mina zilver
ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι,
zodra zij in Babylon aangekomen waren,
καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν
en de volledige soldij tot hij
καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας
de Grieken teruggebracht zou hebben
εἰς Ἰωνίαν πάλιν.
naar Ionië weer.

τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ
De meerderheid van het Griekse (leger)
οὕτως ἐπείσθη.
liet zich zo overreden.

1. 5 mina = 500 drachme = 2 jaar normale soldij

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι
Maar Meno, voor het duidelijk was
τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται,
wat de andere soldaten zouden doen,
πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ,
of zij Kyros zouden volgen of niet,
συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα
verzamelde zijn eigen leger,
χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε.
zonder de anderen, en zei hun het volgende:

[1.4.14] —ἄνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε,
“Mannen, als jullie naar mij luisteren
οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες
zullen jullie, zonder gevaar te lopen of moeite te doen
τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν
meer dan de andere soldaten geëerd worden
ὑπὸ Κύρου.
door Kyros.
τί οὖν κελεύω ποιῆσαι;
Wat raad ik jullie aan om te doen?

νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας
Kyros verlangt dat de Grieken hem volgen
ἐπὶ βασιλέα·
naar de koning.
ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι
Ik zeg jullie daarom dat jullie er profijt van hebben
διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν
de rivier de Eufraat over te steken
πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες
vóór het duidelijk is wat de andere Grieken
ἀποκρινοῦνται Κύρῳ.
aan Kyros antwoorden.

[1.4.15] ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται 1 ἕπεσθαι,
Want als ze besluiten (hem) te volgen,
ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι
zal men van oordeel zijn dat jullie de reden zijn
ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν,
omdat jullie begonnen zijn met oversteken;
καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν
en aan jullie, omdat jullie het meest bereidwillig zijn,
χάριν εἴσεται Κῦρος
zal Kyros dank betuigen,
καὶ ἀποδώσει·
en hij zal (jullie) belonen;
ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος·
want dat kan hij als geen ander.

1. ψηφίζω = op je vingers (na)tellen; stemmen; besluiten

ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι,
Maar wanneer de anderen afwijzend beslissen
ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν,
zullen wij allen terug gaan,
ὑμῖν δὲ
en jullie zal hij,
ὡς μόνοις πειθομένοις
omdat jullie de enigen waren die hem gehoorzaamden,
πιστοτάτοις χρήσεται
als zijn grootste vertrouwelingen behandelen,
καὶ εἰς φρούρια
zowel wat betreft garnizoensdiensten
καὶ εἰς λοχαγίας,
als kapiteinsfuncties.
καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε
En wanneer je eens iets anders nodig hebt,
οἶδα ὅτι
dan weet ik dat
ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου.
je als vrienden van Kyros behandeld zult worden.”

[1.4.16] ἀκούσαντες ταῦτα
Toen ze dat hoorden
ἐπείθοντο καὶ διέβησαν
lieten ze zich overreden en staken ze over
πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι.
vóór de anderen antwoordden.

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ᾔσθετο διαβεβηκότας,
Toen Kyros merkte dat zij waren overgestoken
ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι πέμψας
verheugde hij zich en stuurde hij naar het leger
Γλοῦν εἶπεν·
(zijn bode) Glous en liet zeggen:
—ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ·
“Mannen, ik prijs jullie!
ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει,
Dat ook jullie mij prijzen, daar zal ik voor zorgen,
ἢ μηκέτι με Κῦρον νομίζετε.
of noem me voortaan geen Kyros meer!”

[1.4.17] οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες
De soldaten, die zich in de zevende hemel voelden,
ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι,
hoopten vurig dat het hem goed zou gaan.
Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο
Men zei van hem dat hij Menoon geschenken
πέμψαι μεγαλοπρεπῶς.
stuurde op vorstelijke wijze.

ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε·
Toen hij dat gedaan had stak hij over.
συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα
En de rest van het leger volgde
αὐτῷ ἅπαν.
hem in zijn geheel.

καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν
En van degenen die door de rivier waadden
οὐδεὶς ἐβρέχθη
werd niemand nat
ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ.
boven zijn borst door het rivierwater.

[1.4.18] οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον
De bewoners van Thapsakos zeiden
ὅτι οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς
dat deze rivier nog nooit
διαβατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε,
oveergestoken kon worden te voet, dan juist nu,
ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε Ἀβροκόμας
maar alleen met schepen, die Abrokomos toen,
προϊὼν κατέκαυσεν,
voor hen uitgaand, in brand had gestoken,
ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ.
opdat Kyros niet over zou steken.

ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι
Men oordeelde dat dit iets goddelijks was
καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν
en dat kennelijk de rivier terugweek
Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι.
voor Kyros omdat hij koning zou worden.

Volgende
Terug