Go to content Go to navigation Go to search

Jesus is crucified · 3847 dagen geleden by Ad van den Ende

Mc15,16 – 16,8

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν
And the soldiers brought him away
ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον,
into the courtyard, which is the headquarters,
καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.
and they called together the whole company.
17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν
And they clothed him in a purple coat,
καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ ·
and they put on him,
πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον
after having braided, a crown of thorns.
18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν,
And they began saluting him:
Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων·
“Hail, King of the Jews!”
19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ
And they hit his head with a reed
καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ,
and they spat upon him,
καὶ τιθέντες τὰ γόνατα
and bending the knees
προσεκύνουν αὐτῷ.
they worshipped him.

20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ,
And after they had mocked him
ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν
they stripped him of the purple coat
καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια.
and put on him his own clothes.
καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν
And they led him out
ἵνα σταυρώσουσιν αὐτόν.
to crucify him.

21 Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα
And they compelled a passer-by,
Σίμωνα Κυρηναῖον
Simon of Cyrene,,
ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ,
who was coming from the field,
τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου,
the father of Alexander and Rufus,
ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
to bear his cross.

22 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον,
And they brought him to the place Golgotha,
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος.
which is,translated, Place of a skull.

23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον,
And they gave him with myrrh mixed wine;
ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν.
but he did not accept it.
24 καὶ σταυροῦσιν αὐτὸν
And they crucified him,
καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,
and divided among them his clothes,
βάλλοντες κλῆρον. ἐπ᾽ αὐτὰ
casting lots over the things
τίς τί ἄρῃ
(to decide) who what should take.
25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη
It was the third hour
(= nine o’clock in the morning)
καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
and they crucified him.

26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ
And the inscription of his accusation
ἐπιγεγραμμένη,
had been written upon:
Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
“The King of the Jews.”

27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς,
And with him they crucified two robbers,
ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.
one on his right and one on his left.

29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν
And those who passed by blasphemed him,
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες,
shaking their heads and saying:
Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν
“Aha! You, who destroys the temple
καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις,
and build it in three days,
30 σῶσον σεαυτὸν
save yourself
καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
coming down from the cross!”

31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς
In the same way also the chief priests
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους
mocking (him) among themselves
μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον,
with the scribes said,
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·
“Others he saved; himself he cannot save,
32 ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ
the Anointed, the King of Israel!
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ,
Let him come down now from the cross,
ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν.
so that we may see and believe.”

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ
Also those who were crucified with him
ὠνείδιζον αὐτόν.
abused him.

33 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης
And when had come the sixth hour
(= when it was noon)
σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν
darkness came over the whole land
ἕως ὥρας ἐνάτης.
until the ninth hour
( = until three in the afternoon)
34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς
And at the ninth hour Jesus cried out
φωνῇ μεγάλῃ,
with a loud voice:
Ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι;
“Eloi, Eloi, lema sabachthani?”
ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον
which is, translated:
Ὁ θεός μου ὁ θεός μου,
“My God, my God,
εἰς τί ἐγκατέλιπές με;
why have you leaved me?”

35 καί τινες τῶν παρεστώτων
And some of the bystanders,
ἀκούσαντες ἔλεγον,
havng heard (it), said:
Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ.
“See, he is calling upon Elijah.”
36 δραμὼν δέ τις
And someone, having run forward
καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους
and having filled a sponge with vinegar,
περιθεὶς καλάμῳ
having put it on a stick,
ἐπότιζεν αὐτόν,
gave (it) to him to drink,
λέγων, Ἄφετε
saying: “Wait,
ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας
let us see whether Elijah will come
καθελεῖν αὐτόν.
to take him down.”

37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς
And Jesus,after giving
φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.
a loud cry, breathed his last.
38 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ
And the veil of the temple
ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω.
was torn in two, from top to bottom.

39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων
When he had seen (this), the centurion,
ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ
standing facing him,
ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν,
that in this way he breathed his last, said:
Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος
“Truly this man
υἱὸς θεοῦ ἦν.
was a son of God!”

{John 19, 31 -34
31  Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν,
The Jews, because it was the day of preparation,
ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα
so that the bodies should not stay on the cross
ἐν τῷ σαββάτῳ,
on the Sabbath,
ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου,
for it was great, the day of that Sabbath,
ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον
asked Pilate
ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη
that they would break their legs
καὶ ἀρθῶσιν.
and take (them) down.

32  ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται,
So the soldiers came
καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη
and of the first one they broke the legs
καὶ τοῦ ἄλλου
and of the other
τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ·
who had been crucified with him,
33  ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες,
but when they had come to Jesus,
ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα,
when they saw that he had died already,
οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη,
they did not break his legs,
34  ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν
but one of the soldiers
λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν,
with a spear pierced his side,
καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.
and immediately flowed out blood and water.}

40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες
There were also women
ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι,
from a distance looking on;
ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
among them also Mary Magdalene
καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ
and Mary of James the younger
καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη,
and of Joses the mother, and Salome.
41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
These, when he was in Galilee,
ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ,
followed him and served him
καὶ ἄλλαι πολλαὶ
and many other women
αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
who had come up with him to Jerusalem.

Next
Return