Go to content Go to navigation Go to search

Samson verliest zijn kracht · 5314 dagen geleden by Ad van den Ende

Rechters, 16, 15-31
Nog tweemaal vroeg Dalila Samson haar het geheim van zijn kracht te verklappen en ze bond hem daarna volgens zijn advies vast. Beide keren wist hij zich echter los te rukken.

15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαλιλα
En Dalila zei tegen hem:
Πῶς ἐρεῖς Ἠγάπηκά σε,
‘Hoe kun je zeggen: Ik hou van je,
καὶ ἡ καρδία σου οὐκ ἔστιν μετ᾽ ἐμοῦ;
en je hart is niet met mij?’
τοῦτο τρίτον παρελογίσω με
Dit is de derde keer (dat je me) voorde gek houdt;
καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι
en je vertelde me niet
ἐν τίνι ἡ ἰσχύς σου ἡ μεγάλη.
waarop die grote kracht van jou berust.’

16 καὶ ἐγένετο ὅτε κατειργάσατο αὐτὸν
En het gebeurde dat, toen ze hem bewerkte
τοῖς λόγοις αὐτῆς ὅλην τὴν νύκτα (…)
met haar woorden, de hele nacht (…)

17 καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ
En hij vertelde haar alles recht uit zijn hart
καὶ εἶπεν αὐτῇ
en hij zei haar:
Ξυρὸν οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου,
‘Geen scheermes raakte mijn hoofd aan,
ὅτι ναζιραῖος θεοῦ ἐγώ εἰμι
omdat ik een nazireër van God ben,
ἐκ κοιλίας μητρός μου,
vanaf de schoot van mijn moeder,
καὶ ἐὰν ξυρήσωμαι,
en als ik geschoren zou worden
ἀποστήσεται ἀπ᾽ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μου,
zal mijn kracht van me afgenomen worden,
καὶ ἀσθενήσω καὶ ἔσομαι
en zal ik krachteloos zijn en zal ik zijn
κατὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους.
zoals alle mensen.’

18 καὶ εἶδεν Δαλιλα
En Dalila merkte
ὅτι ἀνήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ,
dat hij haar alles verteld had dat recht uit zijn hart kwam,
καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἐκάλεσεν
en ze stuurde bericht en riep
πάντας τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων
alle stadskoingen van de buitenlanders
λέγουσα Ἀνάβητε τὸ ἅπαξ,
en zei: ‘Kom nog eenmaal,
ὅτι ἀνήγγειλέν μοι πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ·
want hij legde mij heel zijn hart bloot.’

καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν πᾶσαι αἱ σατραπίαι
En ze kwamen naar haar toe, alle stadskoningen
τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἤνεγκαν
van de buitenlanders en ze droegen
τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
het geld in hun handen.

19 καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν
En ze liet hem inslapen
ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτῆς·
op haar schoot.
καὶ ἐκάλεσεν τὸν κουρέα,
En ze riep de barbier,
καὶ ἐξύρησεν τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους
en hij schoor de zeven haarvlechten af
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ·
van zijn hoofd.
καὶ ἤρξατο ταπεινοῦσθαι,
En hij begon te verzwakken,
καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ.
en zijn kracht verdween uit hem.


Rembrandt

20 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαλιλα
En Dalila zei hem:
Οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψων.
‘De buitenlanders vallen je aan, Samson.’
καὶ ἐξηγέρθη ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν
En hij ontwaakte uit zijn slaap en zei:
Ἐξελεύσομαι καὶ ποιήσω καθὼς ἀεὶ
‘Ik zal naar buiten gaan en zal doen zoals altijd
καὶ ἀποτινάξομαι·
en zal (hen) afschudden.’
καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω
En hij wist niet
ὅτι κύριος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ.
dat de Heer afstand van hem nam.

21 καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ οἱ ἀλλόφυλοι
En de buitenlanders grepen hem vast
καὶ ἐξώρυξαν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ·
en staken hem de ogen uit.
καὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Γάζαν
en ze brachten hemnaar Gaza
καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς,
en ze sloten hem in bronzen boeien,
καὶ ἦν ἀλήθων ἐν οἴκῳ τῆς φυλακῆς.
en hij moest meel malen in het huis van de wacht.

Volgende
Terug