Go to content Go to navigation Go to search

De overspelige vrouw (Johannes, 8,3-11) · 5245 dagen geleden by Ad van den Ende

[3 ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα
De schriftgeleerden en de Farizeërs brachten een vrouw
ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην,
(naar Jezus) die op echtbreuk was betrapt ;
καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ
ze plaatsten haar in het midden
4 λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε,
en zeiden hem: ‘Rabbi,
αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται
deze vrouw is betrapt
ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·
op heterdaad bij het overspel plegen.
5 ἐν δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο
In de wet heeft Mozes ons bevolen
τὰς τοιαύτας λιθάζειν·
dergelijke (vrouwen) te stenigen.
σὺ οὖν τί λέγεις;
Wat zegt u?’

6 τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν,
Dat zeiden ze echter om hem op de proef te stellen,
ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ.
opdat ze (iets) hadden om hem van te beschuldigen.
ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας
Maar Jezus boog zich voorover
τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν.
en met zijn vinger schreef hij op de grond.


Rembrandt

7 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες [αὐτόν],
Toen ze aanhielden met hem deze vraag te stellen,
ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς,
richtte hij zich op en zei hun:
Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν
Degene van u die zonder zonden (is)
πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον·
werpe als eerste een steen naar haar.’

8 καὶ πάλιν κατακύψας
En opnieuw boog hij zich voorover
ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.
en schreef op de grond.
9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο
Toen ze dat gehoord hadden gingen ze weg,
εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων,
één voor één, beginnend vanaf de oudsten;
καὶ κατελείφθη μόνος, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.
en hij bleef alleen achter, en de vrouw die in het midden stond.

10 ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ,
Jezus richtte zich op en zei haar:
Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε κατέκρινεν;
‘Mevrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
11 ἡ δὲ εἶπεν, Οὐδείς, κύριε.
Zij antwoordde: ‘Niemand, Heer.’
εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω·
Jezus zei (haar): ‘Ook ik veroordeel u niet.
πορεύου, [καὶ] ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.]
Ga heen, en zondig vanaf nu niet meer.’]

Volgende
Terug

reageer