Go to content Go to navigation Go to search

Boek I Hoofdstuk 1. Kyros door Artaxerxes vernederd · 5745 dagen geleden by Ad van den Ende

[1.1.1] Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται 1 παῖδες δύο,
Darius en Parysatis hadden twee zonen,
πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος·
de oudste (heette) Artaxerxes, de jongste Kyros.
ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος
Toen Darius ziek werd
καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου,
en het einde van zijn leven voelde naderen,
ἐβούλετο 2 τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι.
wilde hij dat de beide jongens bij hem zouden komen.

1. γίγνομαι = (geboren) worden, gebeuren
2. βούλομαι = (graag) willen

[1.1.2] ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε 1 ·
De oudste was toevallig al bij hem.
Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε,
Kyros ontbood hij van uit het ambtsgebied waar hij hem stadhouder van had gemaakt,
καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε 2 πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται.
en (waar) hij hem als aanvoerder had aangesteld over alle (troepen) die zich (gewoonlijk) in de vlakte van Kastolos verzamelden.

1. τύγχανω = treffen: deelachtig worden, verkrijgen; toevallig zijn
2. ἀποδεικνυμι = aanwijzen; benoemen tot

ἀναβαίνει 1 οὖν ὁ Κῦρος
Kyros ging dus het binnenland in
λαβὼν 2 Τισσαφέρνην ὡς φίλον,
en nam Tissaphernes als zijn vriend mee,
καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων 3 ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους,
en met driehonderd Griekse hoplieten,
ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον.
de aanvoerder van hen (was) Xenias uit Parrhasia.

1. ἀναβαίνω = omhoog gaan; het binnenland ingaan
2. λαμβανω = nemen; krijgen
3. ἔχω = hebben, houden; zich houden, zijn

[1.1.3] ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε 1 Δαρεῖος
Toen Darius gestorven was
καὶ κατέστη 2 εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης,
en Artaxerxes aan de regering was gekomen,
Τισσαφέρνης διαβάλλει 3 τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν
belasterde Tissaphernes Kyros bij zijn broer
ὡς ἐπιβουλεύοι 4 αὐτῷ.
dat hij een aanslag tegen hem beraamde.

1. τελεύτηαω = beëindigen, sterven; eindigen
2. καθιστημι = neerzetten: opstellen; instellen; aanstellen
3. διαβάλλω = onenig maken: belasteren; bedriegen
4. ἐπιβουλεύω = belagen

ὁ δὲ πείθεται 1 καὶ συλλαμβάνει 2 Κῦρον
Deze geloofde hem en liet Kyros gevangen nemen
ὡς ἀποκτενῶν· 3
om hem te doden.
ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν
Maar hun moeder smeekte hem vrij
ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.
en liet hem teruggaan naar zijn ambtsgebied.

1. πείθομαι = zich laten overreden: gehoorzamen; geloven
2. συλλαμβάνω = samenvatten: gevangen nemen; begrijpen
3. ἀποκτεινω = doden

Volgende
Terug