Go to content Go to navigation Go to search

De barmhartige Samaritaan Lucas 10, 30-37 · 3830 dagen geleden by Ad van den Ende

30  ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν,
Jezus, het woord nemend, zei:
Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ
‘Een zekere man daalde af van Jeruzalem naar Jericho
καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν,
en werd door rovers overvallen,
οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν
die, na hem te hebben uitgekleed
καὶ πληγὰς ἐπιθέντες
en hem slagen te hebben toegediend,
ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ.
weggingen, hem halfdood achterlatend.

31  κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ,
Toevallig daalde er een priester af langs die weg,
καὶ ἰδὼν αὐτὸν
en, hem gezien hebbend,
ἀντιπαρῆλθεν·
ging hij met een boog langs hem heen.

32  ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν
Ook een Leviet, langs dezelfde plaats gegaan,
καὶ ἰδὼν
en hem gezien hebbend,
ἀντιπαρῆλθεν.
ging met een boog langs hem heen.

33  Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων
Maar een Samaritaan, op reis,
ἦλθεν κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδὼν
kwam langs hem, en, hem ziende,
ἐσπλαγχνίσθη,
kreeg hij medelijden,
34  καὶ προσελθὼν
en, naar hem toegegaan,
κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ
verbond hij zijn wonden,
ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον,
er over gietend olie en wijn;
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος
na hem getild te hebben op zijn eigen rijdier
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον
bracht hij hem naar een herberg
καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
en zorgde hij voor hem.

35  καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον
En tegen de volgende morgen
ἐκβαλὼν
(zijn geldbuidel) tevoorschijn halend
ἔδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν,
gaf hij twee denarie aan de herbergier en zei:
Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ,
“Zorg voor hem,
καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς
en wat u eventueel méér zult besteden
ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με
zal ik, bij het terugkeren,
ἀποδώσω σοι.
betalen aan u.”

36  τίς τούτων τῶν τριῶν
Wie van die drie
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι
denk je dat de naaste geweest is
τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
van degene die viel in de handen van de rovers?’

37  ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ.
Hij zei: ‘Hij die toonde medelijden met hem.’
εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,
Hem antwoordde Jezus:
Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
‘Ga heen, en doet u evenzo.’

Volgende
Terug

reageer