Go to content Go to navigation Go to search

Het Nieuwe Testament; zijn de evangelies "vrome fictie"? · 2728 dagen geleden by Ad van den Ende

De evangelies: “vrome fictie” of kleine biografieën?

Veel theologen zijn er van overtuigd dat de vier evangelies geen informatie bevatten over werkelijke gebeurtenissen, maar vrome fictie zijn met een geestelijke boodschap. Daarentegen nemen veel historici aan dat de evangelies verhalen bevatten die echte episodes weergeven uit het leven van Jezus. Wie goed kan lezen kan niet anders dan de historici gelijk geven. De evangelies zijn te “levensecht” om ficties te zijn.

Als je er van uit gaat dat de evangelies goede voorbeelden zijn van biografieën zoals die in Jezus’ tijd werden geschreven dan kun je een volkomen sluitend verhaal bedenken dat antwoord geeft op alle vragen die de evangelies oproepen. Dat laat ik zien in mijn boekje
“Jezus in historisch perspectief”. (ISBN 978 949 189 7566)
Dit boekje geeft antwoord op de volgende vragen:
Toen Jezus gevangen was genomen sloegen de apostelen op de vlucht, maar een jongeman ging achter hem aan. Wie was die jongeman? (Marcus 14:51-52)
Waarom was hij ‘in pyjama’? (Marcus 14:51-52)
Bij alle evangelisten zijn de vrouwen, wanneer zij in de grafkamer komen, verbaasd dat de jongeman/engel/twee mannen/twee engelen zo’n mooi wit kleed draagt/dragen. Vanwaar dit mooie witte kleed? (Marcus 16:5, Mt 28:3, Lu 24:4, Joh 20:12)
Hoe valt te verklaren dat de jongeman/engel in de grafkamer tegen de vrouwen zegt dat Jezus hun voorging naar Galilea, terwijl hij dezelfde avond in het huis van het Laatste Avondmaal aanklopte, en er een week later zijn wonden aan Thomas liet zien? (Marcus 16:7, Mt 28:7)
Waarom sluit Marcus het verhaal over de verrijzenis zo abrupt af? (Marcus 16:8)
Hoe valt te verklaren dat Maria van Magdala en de Emmaüsgangers Jezus eerst niet herkennen? (Joh. 20:11-18 en Lu.24:13-24)
Waarom loopt Jezus weg als de Emmaüsgangers hem herkennen? (Lu.24:31)
Wie heeft Jezus binnengelaten in het huis van het Laatste Avondmaal, terwijl “de deuren gesloten waren uit angst voor de Joden”? (Joh. 20:19)
Hoe valt te verklaren dat de broers van Jezus na de kruisiging wel in hem geloofden, terwijl zij dat vóór de kruisiging niet deden? (Joh. 7:1-5 en Handelingen 1:14)
Waarom gingen Petrus en andere discipelen weer vissen? (Joh. 21: 1-23)
Waarom is Jezus naar hen toe gegaan?
Waarom was het voor Jezus belangrijk om Saulus te bekeren?
Waarom ging Jezus niet zelf naar Saulus in Damascus, maar droeg hij een tegenstribbelende Ananias op om naar hem toe te gaan?
Van wie heeft Paulus de kennis van Jezus’ leer?
Waar was Paulus tussen 34 en 37, en wat heeft hij in die tijd gedaan?
Waar is Jezus in die jaren naar toe gegaan?
Welke leefregels hebben de eerste christelijke monniken van de Essenen overgenomen, en welke leefregel niet? Waarom waarschijnlijk niet?

De boodschap van de engel
De geboorte van Jezus
Wijzen uit het Oosten
De jonge Jezus in de tempel
De doop door Johannes
De eerste genezingen
Heer van de Sabbat
Roeping van de leerlingen
Gelijkenissen
De broodvermenigvuldiging
De storm op het meer
De overspelige vrouw
De Verloren Zoon
De Barmhartige Samaritaan
De Bergrede
Het dochtertje van Jairus
Jezus wordt met olie gezalfd
De intocht in Jeruzalem
Het offer van de weduwe
Het Laatste Avondmaal
In de Hof van Olijven
Het verraad van Judas
Jezus voor Pilatus
De kruisiging
Het lege graf
De Emmausgangers
Jezus in de zaal van het Laatste Avondmaal
Jezus vertoont zich bij het Meer van Tiberias
De bekering van Saulus

Terug