Go to content Go to navigation Go to search

Een menigte wordt gevoed; de storm op het meer (Mattheus 14, 15-33) · 5336 dagen geleden by Ad van den Ende

15 ὀψίας δὲ γενομένης
Toen het avond was geworden
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες,
kwamen de leerlingen naar hem toe, die zeiden:
Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος
‘Deze streek is verlaten
καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν·
en het is al laat geworden.

ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους,
Zend de mensen weg,
ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας
opdat ze, weggegaan naar de dorpen,
ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.
voor zichzelf eten kopen.’

16 ὁ δὲ [Ἰησοῦς] εἶπεν αὐτοῖς,
Maar hij [Jezus] zei hun:
Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν·
‘Ze hoeven niet weg te gaan.
δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν.
Geven jullie hun te eten!’

17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ,
Maar zij zeiden hem:
Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.
‘Wij hebben hier niet (meer) dan vijf broden en twee vissen.’
18 ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.
Hij zei: ‘Breng die hier bij me.’

19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους
En na de mensen bevolen te hebben
ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου,
te gaan zitten in het gras,
λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας,
nam hij de vijf broden en de twee vissen,
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν
en na de blik omhoog gericht te hebben naar de hemel
εὐλόγησεν καὶ κλάσας
sprak hij een zegen uit en, na ze gebroken te hebben,
ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους
gaf hij de broden aan de leerlingen,
οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.
en de leerlingen (gaven ze) aan de mensen.

20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν,
En allen aten en verzadigden zich
καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων
en ze verzamelden het overblijvende van de brokstukken:
δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
twaalf manden vol.
21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι
Zij die gegeten hadden waren ongeveer vijfduizend mannen,
χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
(dus) niet meegerekend de vrouwen en kinderen.

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς
En terstond liet hij de leerlingen
ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν,
in de boot stappen om hem vooruit te varen naar de overkant,
ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.
terwijl hij intussen de menigte weg zou zenden.
23 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους
En na de menigte weggezonden te hebben
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι.
ging hij de berg op om er in afzondering te bidden.
ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ.
Toen het avond was geworden was hij daar alleen.

24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους 1 πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν,
De boot was reeds vele stadiën van het land vandaan,
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων,
gebeukt door de golven,
ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.
want de wind was tegen.

25 τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς
In de vierde nachtwake 2
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
kwam hij naar hen toe, lopend op het meer.
26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν
Toen de leerlingen hem zagen,
ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα
lopend over het meer,
ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν,
schrokken ze hevig, en zeiden: ‘Het is een spook!
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
en uit angst begonnen ze te schreeuwen.

27 εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν [ὁ Ἰησοῦς] αὐτοῖς λέγων,
Terstond sprak hij [Jezus] hun toe en zei:
Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.
‘Vat moed, ik ben het. Wees niet bang!’
28 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,
‘Petrus antwoordde hem en zei:
Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν
‘Heer, als u het bent, beveel dan
με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα·
dat ik naar u toe kom over het water!’

29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ.
Hij zei: ‘Kom!’
καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος
En Petrus stapte uit de boot
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
en liep over het water en ging naar Jezus.

30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἐφοβήθη,
Maar toen hij de (harde) wind merkte werd hij bang,
καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
en toen hij begon te zinken schreeuwde hij:
λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
‘Heer, red me!’
31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
Terstond strekte Jezus zijn hand uit,
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ,
pakte hem vast en zei hem:
Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;
‘Kleingelovige, waarom twijfelde je?’

32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον
En toen ze in de boot waren gestapt
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος.
ging de wind liggen.
33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ
Zij in de boot vielen voor hem op de knieën
λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς εἶ.
en zeiden: ‘Werkelijk, u bent de zoon van God!’

1) stadie = 192 meter
2) tussen 3 en 6 uur in de ochtend

Volgende
Terug

reageer