Go to content Go to navigation Go to search

Een handig meisje · Jun 7, 09:08 PM by Ad van den Ende

Herodotus V 12b-13

(Het volgende voorval brengt koning Darius op het idee om zijn bevelhebber Megabazos opdracht te geven de Paioniërs, die in Europa woonden, te onderwerpen en naar Azië over te brengen.)

ἦν Πίγρης καὶ Μαντύης ἄνδρες Παίονες,
Er waren Pigres en Mantues, Paionische mannen,
οἳ ἐπείτε Δαρεῖος διέβη ἐς τὴν Ἀσίην,
die, nadat Darius was overgestoken naar Azië,
αὐτοὶ ἐθέλοντες Παιόνων τυραννεύειν
zelf willend over de Paioniërs heersen,
ἀπικνέονται ἐς Σάρδις,
aankwamen in Sardes,
ἅμα ἀγόμενοι ἀδελφεὴν
met zich meebrengend een zus,
μεγάλην τε καὶ εὐειδέα.
Groot en “goodlooking”.

[2] φυλάξαντες δὲ Δαρεῖον
Afgewacht hebbend dat Darius
προκατιζόμενον ἐς τὸ προάστειον
zitting hield in de voorstad
τὸ τῶν Λυδῶν ἐποίησαν τοιόνδε·
van de Lydiërs deden het volgende.

σκευάσαντες τὴν ἀδελφεὴν ὡς εἶχον ἄριστα,
gereedgemaakt hebbend hun zus zo goed als zij konden,
ἐπ᾽ ὕδωρ ἔπεμπον
stuurden zij haar naar het water,
ἄγγος ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἔχουσαν
een kruik op het hoofd dragend
καὶ ἐκ τοῦ βραχίονος ἵππον ἐπέλκουσαν
en aan haar arm een paard meevoerend
καὶ κλώθουσαν λίνον.
En vlas spinnend.

[3] ὡς δὲ παρεξήιε ἡ γυνή,
Toen de vrouw voorbijging
ἐπιμελὲς τῷ Δαρείῳ ἐγένετο·
trok zij de aandacht van Darus.
οὔτε γὰρ Περσικὰ ἦν οὔτε Λύδια
Want het was noch Perzisch noch Lydisch,
τὰ ποιεύμενα ἐκ τῆς γυναικός,
de dingen die gedaan werden door de vrouw,
οὔτε πρὸς τῶν ἐκ τῆς Ἀσίης οὐδαμῶν.
Noch passend bij iemand uit (Klein-)Azië;

ἐπιμελὲς δὲ ὥς οἱ ἐγένετο,
Toen ze bij hem de aandacht trok
τῶν δορυφόρων τινὰς πέμπει
zond hij enkele van de lansdragers,
κελεύων φυλάξαι
hun bevelend er op toe te zien
ὅ τι χρήσεταιτῷ ἵππῳ ἡ γυνή.
Wat ze zou doen met het paard, de vrouw.
[4] οἳ μὲν δὴ ὄπισθε εἵποντο·
Zij gingen dus achter haar aan.
ἣ δὲ ἐπείτε ἀπίκετο ἐπὶ τὸν ποταμόν,
Toenzij aankwam bij de rivier
ἦρσε τὸν ἵππον,
liet zij het paard drinken,
ἄρσασα δὲ καὶ τὸ ἄγγος
en na het gedrenkt te hebben en de kruik
τοῦ ὕδατος ἐμπλησαμένη
met water te hebben gevuld
τὴν αὐτὴν ὁδὸν παρεξήιε,
ging zij langs dezelfde weg,
φέρουσα τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
dragend het water op haar hoofd
καὶ ἐπέλκουσα ἐκ τοῦ βραχίονος τὸν ἵππον
en meevoerend aan haar arm het paard
καὶ στρέφουσα τὸν ἄτρακτον. 
En draaiend de weefspoel.

XIII. [1] θωμάζων δὲ ὁ Δαρεῖος τά τε ἤκουσε
Zich verbazend over wat hij hoorde
ἐκ τῶν κατασκόπων καὶ τὰ αὐτὸς ὥρα,
van de verspieders en over wat hij zelf zag,
ἄγειν αὐτὴν ἐκέλευε ἑωυτῷ ἐς ὄψιν.
Beval hij haar te brengen voor zijn aangezicht.
ὡς δὲ ἄχθη, παρῆσαν καὶ οἱ ἀδελφεοὶ αὐτῆς
En toen zij gebracht was waren ook haar broers aanwezig,
οὔ κῃ πρόσω σκοπιὴν ἔχοντες τούτων.
Niet ergens ver weg in de gaten houdend die dingen.

εἰρωτῶντος δὲ τοῦ Δαρείου ὁποδαπὴ εἴη,
Toen Darius vroeg uit welk land zij was
ἔφασαν οἱ νεηνίσκοι εἶναι Παίονες
zeiden de jongemannen dat zij Paioniërs waren
καὶ ἐκείνην εἶναι σφέων ἀδελφεήν.
En dat zij hun zus was.

[2] ὃ δ᾽ ἀμείβετο, τίνες δὲ οἱ Παίονες ἄνθρωποι εἰσὶ
Hij vroeg wat de Paioners voor mensen waren
καὶ κοῦ γῆς οἰκημένοι,
en waar op aarde woonachtig,
καὶ τί κεῖνοι ἐθέλοντες ἔλθοιεν ἐς Σάρδις.
En wat zij willende waren gekomen naar Sardes.
οἳ δέ οἱ ἔφραζον ὡς ἔλθοιεν
Zij vertelden hem dat zij gekomen waren
μὲν ἐκείνῳ δώσοντες σφέας αὐτούς,
om aan hem aan te bieden zich zelf,
εἴη δὲ ἡ Παιονίη ἐπὶ τῷ Στρυμόνι ποταμῷ
en dat Paionië was bij de Strymon rivier
πεπολισμένη,
in steden gevestigd,
ὁ δὲ Στρυμὼν οὐ πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου,
en dat de Strymon niet ver van de Hellespont was,
εἴησαν δὲ Τευκρῶν τῶν ἐκ Τροίης ἄποικοι.
En dat zij kolonisten waren van de Teukriërs uit Troje.

[3] οἳ μὲν δὴ ταῦτα ἕκαστα ἔλεγον,
Zij vertelden dat alles (in detail),
ὁ δὲ εἰρώτα εἰ καὶ πᾶσαι αὐτόθι αἱ γυναῖκες
en hij vroeg of ook al de vrouwen daar
εἴησαν οὕτω ἐργάτιδες.
zo ijverig waren.
οἳ δὲ καὶ τοῦτο ἔφασαν προθύμως
Zij zijden gretig dat ook dat
οὕτω ἔχειν·
zo was.
αὐτοῦ γὰρ ὦν τούτου εἵνεκα καὶ ἐποιέετο. 
Immers juist daarom werd het gedaan.

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.