Go to content Go to navigation Go to search

De verdanste bruid · Aug 15, 10:43 AM by Ad van den Ende

CXXVI.
[1] μετὰ δὲ γενεῇ δευτέρῃ ὕστερον
Na de tweede generatie later
Κλεισθένης αὐτὴν ὁ Σικυώνιος τύραννος ἐξήειρε,
verhief Kleisthenes, tiran van Sikyon, haar (het huis)
ὥστε πολλῷ ὀνομαστοτέρην γενέσθαι
zodat het nog veel aanzienlijker werd
ἐν τοῖσι Ἕλλησι ἢ πρότερον ἦν.
onder de Grieken dan het vroeger was.
Κλεισθένεϊ γὰρ τῷ Ἀριστωνύμου
Want voor Kleisthenes, de zoon van Aristonymos
τοῦ Μύρωνος τοῦ Ἀνδρέω,
de zoon van Myroon, de zoon van Andreas
γίνεται θυγάτηρ
werd geboren een dochter,
τῇ οὔνομα ἦν Ἀγαρίστη.
van wie de naam Agariste was.

ταύτην ἠθέλησε, Ἑλλήνων ἁπάντων
Haar wilde hij, van alle Grieken
ἐξευρὼν τὸν ἄριστον,
de beste gevonden hebbend,
τούτῳ γυναῖκα προσθεῖναι.
aan hem als vrouw geven.

[2] Ὀλυμπίων ὦν ἐόντων
Toen dus de Olympische spelen plaats vonden,
καὶ νικῶν ἐν αὐτοῖσι τεθρίππῳ
en hij daar won met een vierspan
ὁ Κλεισθένης κήρυγμα ἐποιήσατο,
liet Kleisthenes een officiële verklaring uitgaan
ὅστις Ἑλλήνων ἑωυτὸν ἀξιοῖ
wie maar van de Grieken zichzelf waardig achtte
Κλεισθένεος γαμβρὸν γενέσθαι,
de schoonzoon van Kleisthenes te worden
ἥκειν ἐς ἑξηκοστὴν ἡμέρην
te komen tegen de zestigste dag
ἢ καὶ πρότερον ἐς Σικυῶνα,
of ook eerder naar Sikyon,
ὡς κυρώσοντος Κλεισθένεος
omdat Kleisthenes een besluit zou nemen
τὸν γάμον ἐν ἐνιαυτῷ,
over het huwelijk in een jaar
ἀπὸ τῆς ἑξηκοστῆς ἀρξαμένου ἡμέρης.
vanaf de zestigste dag begonnen te te rekenen.

[3] ἐνθαῦτα Ἑλλήνων
Toen kwamen van de Grieken
ὅσοι σφίσι τε αὐτοῖσι ἦσαν
al degenen die op zichzelf
καὶ πάτρῃ ἐξωγκωμένοι,
en op hun vaderstad trots waren
ἐφοίτεον μνηστῆρες·
als huwelijkskandidaten.

τοῖσι Κλεισθένης καὶ δρόμον
Voor hen had Kleisthenes zowel een renbaan
καὶ παλαίστρην ποιησάμενος
als een worstelschool laten maken
ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ εἶχε. 
speciaal daarvoor.

(Dan somt Herodotus de namen op van alle gegadigden.)

CXXVIII. [1] τοσοῦτοι μὲν ἐγένοντο οἱ μνηστῆρες.
Met zoveel waren de pretendenten.
ἀπικομένων δὲ τούτων
Toen zij aangekomen waren
ἐς τὴν προειρημένην ἡμέρην,
op de aangekondigde dag,
ὁ Κλεισθένης πρῶτα μὲν
deed Kleisthenes eerst navraag
τὰς πάτρας τε αὐτῶν ἀνεπύθετο
naar de vaderstad van hen
καὶ γένος ἑκάστου,
en naar de afkomst van ieder.

μετὰ δὲ κατέχων ἐνιαυτὸν
Daarna hen een jaar lang bij zich houdend
διεπειρᾶτο αὐτῶν τῆς τε ἀνδραγαθίης
testte hij hen wat betreft hun dapperheid
καὶ τῆς ὀργῆς
en hun temperament
καὶ παιδεύσιός τε καὶ τρόπου,
en algemene ontwikkeling en karakter,
καὶ ἑνὶ ἑκάστῳ ἰὼν ἐς συνουσίην
en terwijl hij met ieder afzonderlijk een ontmoeting had
καὶ συνάπασι,
en met allen gezamenlijk,
καὶ ἐς γυμνάσιά τε ἐξαγινέων
en terwijl hij regelmatig naar sportscholen bracht
ὅσοι ἦσαν αὐτῶν νεώτεροι,
hen van hun die jonger waren,
καὶ τό γε μέγιστον
en vooral
ἐν τῇ συνεστίῃ διεπειρᾶτο·
in het gezellig samenzijn testte hij hen.
ὅσον γὰρ κατεῖχε χρόνον αὐτούς,
Want zoveel tijd als hij hen bij zich hield
τοῦτον πάντα ἐποίεε
zoveel tijd deed hij alles,
καὶ ἅμα ἐξείνιζε μεγαλοπρεπέως.
en tegelijk onthaalde hij hen op grootse wijze.

[2] καὶ δή κου μάλιστα τῶν μνηστήρων
En wellicht het meeste van de huwelijkskandidaten
ἠρέσκοντο οἱ ἀπ᾽ Ἀθηνέων ἀπιγμένοι,
bevielen hem degenen die uit Athene waren gekomen
καὶ τούτων μᾶλλον Ἱπποκλείδης ὁ Τισάνδρου
en van hen vooral Hippokleides de zoon van Tisandros;
καὶ κατ᾽ ἀνδραγαθίην ἐκρίνετο
zowel wat betreft moed oordeelde hij
καὶ ὅτι τὸ ἀνέκαθεν
als omdat hij oorspronkelijk
τοῖσι ἐν Κορίνθῳ Κυψελίδῃσι ἦν προσήκων. 
met de Kypseliden ln Korinthe verwant was,

CXXIX.
[1] ὡς δὲ ἡ κυρίη ἐγένετο τῶν ἡμερέων
Toen de vastgestelde (dag) was gekomen van de dagen
τῆς τε κατακλίσιος τοῦ γάμου
van de feestmaaltijd van het huwelijk
καὶ ἐκφάσιος αὐτοῦ Κλεισθένεος
en van de uitspraak van Kleisthenes zelf
τὸν κρίνοι ἐκ πάντων,
wie hij zou kiezen van allen,
θύσας βοῦς ἑκατὸν
na honderd runderen geofferd te hebben,
ὁ Κλεισθένης εὐώχεε αὐτούς τε τοὺς μνηστῆρας
onthaalde Kleisthenes de vrijers zelf
καὶ Σικυωνίους πάντας.
en alle bewoners van Sikyoon.

[2] ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγίνοντο,
Toen zij de maaltijf beëindigd hadden
οἱ μνηστῆρες ἔριν εἶχον ἀμφί τε μουσικῇ
hielden de vrijers een wedstrijd in muziek
καὶ τῷ λεγομένῳ ἐς τὸ μέσον.
en in conversatie.

προϊούσης δὲ τῆς πόσιος
Terwijl het drinken verder ging,
κατέχων πολλὸν τοὺς ἄλλους ὁ Ἱπποκλείδης
terwijl Hippokleides de anderen zeer boeide
ἐκέλευσέ οἱ τὸν αὐλητὴν
beval hij de fluitspeler voor hem
αὐλῆσαι ἐμμελείην,
dansmuziek te fluiten,
πειθομένου δὲ τοῦ αὐλητέω
en toen de fluitspeler gehoorzaamde
ὀρχήσατο.
begon hij te dansen.
καί κως ἑωυτῷ μὲν ἀρεστῶς ὀρχέετο,
En wellicht danste hij tot zijn eigen genoegen,
ὁ Κλεισθένης δὲ ὁρέων ὅλον τὸ πρῆγμα
maar Kleisthenes, ziende de hele zaak,
ὑπώπτευε.
keek bedenkelijk.

[3] μετὰ δὲ ἐπισχὼν ὁ Ἱπποκλείδης χρόνον
Daarna, na even te hebben gepauzeerd,
ἐκέλευσε τινὰ
beval Hippokleides iemand
τράπεζαν ἐσενεῖκαι,
een tafel naar binnen te brengen,
ἐσελθούσης δὲ τῆς τραπέζης
en toen de tafel naar binnen gekomen was
πρῶτα μὲν ἐπ᾽ αὐτῆς ὀρχήσατο
danste hij eerst op haar
Λακωνικὰ σχημάτια,
Spartaanse danspassen,
μετὰ δὲ ἄλλα Ἀττικά,
daarna andere, Attische,
τὸ τρίτον δὲ τὴν κεφαλὴν
en als derde zijn hoofd
ἐρείσας ἐπὶ τὴν τράπεζαν
gedrukt hebbend op de tafel
τοῖσι σκέλεσι ἐχειρονόμησε.
maakte hij bewegingen met zijn benen.

[4] Κλεισθένης δὲ τὰ μὲν πρῶτα
Toen (Hippokleides) de eerste
καὶ τὰ δεύτερα ὀρχεομένου,
en de tweede serie danspassen maakte,
ἀποστυγέων
hield Kleisthenes, het steeds minder aantrekkelijk vindend
γαμβρὸν ἄν οἱ ἔτι γενέσθαι Ἱπποκλείδεα
dat Hippokleides in de toekomst zijn schoonzoon zou zijn
διὰ τήν τε ὄρχησιν καὶ τὴν ἀναιδείην,
vanwege het dansen en de onbeschaamdheid
κατεῖχε ἑωυτόν, οὐ βουλόμενος ἐκραγῆναι ἐς αὐτόν·
zich in, niet willend in woede tegen hem uitbarsten,
ὡς δὲ εἶδε
maar toen hij hem zag
τοῖσι σκέλεσι χειρονομήσαντα,
met zijn benen ritmische bewegingen makend,
οὐκέτι κατέχειν δυνάμενος εἶπε
zei hij, niet meer in staat zich in te houden:
«ὦ παῖ Τισάνδρου, ἀπορχήσαό γε μὲν τὸν γάμον.»
“Zoon van Tisandros, je hebt je huwelijk verdanst!”
ὁ δὲ Ἱπποκλείδης ὑπολαβὼν εἶπε
Daarop zei Hippokleides ten antwoord:
«οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ.»
“Dat zal Hippokleides een zorg zijn!”
ἀπὸ τούτου μὲν τοῦτο ὀνομάζεται. 
Sindsdien wordt dat als spreekwoord gebruikt.

CXXX. [1]
Κλεισθένης δὲ σιγὴν ποιησάμενος
Nadat Kleisthenes om stilte had verzocht
ἔλεξε ἐς μέσον τάδε.
zei hij in het openbaar het volgende.
«ἄνδρες παιδὸς τῆς ἐμῆς μνηστῆρες,
“Mannen, vrijers van mijn dochter,
ἐγὼ καὶ πάντας ὑμέας ἐπαινέω
ik prijs u allen én
καὶ πᾶσι ὑμῖν, εἰ οἷόν τε εἴη,
ook, als ik daartoe in staat was, zou ik u allen
χαριζοίμην ἄν,
een plezier willen doen,
μήτ᾽ ἕνα ὑμέων ἐξαίρετον ἀποκρίνων
en niet, een van u speciaal uitkiezend,
μήτε τοὺς λοιποὺς ἀποδοκιμάζων.
de anderen achteruitzettend.

[2] ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἷά τε ἐστὶ
Maar het is immers niet mogelijk
μιῆς πέρι παρθένου βουλεύοντα
over één dochter besluitend
πᾶσι κατὰ νόον ποιέειν,
het allen naar de zin te maken.
τοῖσι μὲν ὑμέων ἀπελαυνομένοισι
Maar voor degenen van u die afgewezen worden
τοῦδε τοῦ γάμου
van dit huwelijk
τάλαντον ἀργυρίου ἑκάστῳ δωρεὴν δίδωμι
geef ik aan elk een talent zilver als geschenk,
τῆς ἀξιώσιος εἵνεκα
vanwege de waardering
τῆς ἐξ ἐμεῦ γῆμαι
dat u een dochter van mij wilde trouwen
καὶ τῆς ἐξ οἴκου ἀποδημίης,
en vanwege uw afwezigheid van huis
τῷ δὲ Ἀλκμέωνος Μεγακλέι
en aan Megakles van Alkmeoon
ἐγγυῶ παῖδα τὴν ἐμὴν Ἀγαρίστην
huwelijk ik mijn dochter Agariste uit
νόμοισι τοῖσι Ἀθηναίων.»
volgens de wetten van de Atheners.”

φαμένου δὲ ἐγγυᾶσθαι Μεγακλέος
Toen Megakles zei zich te verloven
ἐκεκύρωτο ὁ γάμος Κλεισθένεϊ. 
werd het huwelijk door Kleisthenes geldig gemaakt.

Op dit artikel kan niet gereageerd worden.